U

Częsty błąd zgłaszającego wynalazek, polegający na zaprezentowaniu istoty opracowanego rozwiązania przed dokonaniem zgłoszenia patentowego. Skutkuje utratą możliwości uzyskania prawa, ponieważ niweczy przesłankę nowości wynalazku.

W Polsce jest nim Urząd Patentowy RP, właściwy dla spraw z zakresu własności przemysłowej. Prawa udzielane przez UPRP są skuteczne jedynie na terytorium RP, istnieją jednak możliwości rozszerzenia ich zakresu dzięki terminowemu skorzystaniu z procedur krajowych, regionalnych albo międzynarodowej, wtedy urzędem właściwym może okazać się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd Patentowy (EPO), Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (IPO) czy Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Jedno z dóbr własności intelektualnej. Zgodnie z ustawą jest nim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 pr.aut.). W szczególności zalicza się do nich utwory: literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, architektoniczne, filmowe, programy komputerowe, czy utwory wzornictwa przemysłowego. Tak naprawdę w każdej działalności gospodarczej pojawia się kwestia ochrony autorskoprawnej. Konieczność uregulowania praw do utworu może wynikać np. ze stworzenia raportu z badań, przygotowania publikacji je popularyzującej, napisania programu komputerowego, z zamówienia projektu strony internetowej albo logo, wykorzystania muzyki w reklamie. Prawa autorskie stanowią składnik majątku przedsiębiorstwa, podlegają komercjalizacji, są zatem kolejnym cennym źródłem przychodu.