N

Jedna z przesłanek ochrony większości dóbr własności przemysłowej. Rozważając zgłoszenie patentowe należy pamiętać, że powinno być ono dokonane przed ujawnieniem wynalazku. Wynalazek uważa się bowiem za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (także przez nas samych). Podobnie w przypadku ochrony wzoru przemysłowego – nowość jest zachowana, jeżeli przed zgłoszeniem identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Cechę nowości należy zabezpieczyć także do dnia zgłoszenia wzoru użytkowego, czy topografii układów scalonych. Chcąc chronić swoje rozwiązanie należy zatem strategicznie przemyśleć moment zaprezentowania go światu. Co do zasady to zgłoszenie do urzędu patentowego powinno poprzedzać inne postaci jego ujawnienia, warto też rozważyć, czy jesteśmy w stanie skorzystać z tzw. ulgi w nowości albo wykazać pierwszeństwo z wystawy.