Podsumowanie dot. pracy urzędów ds. własności przemysłowej

Covid-19 wpłynął na organizację pracy UPRP, EUIPO, EPO. Ich siedziby pozostają zamknięte do odwołania, ale urzędy w możliwym zakresie – w trybie zdalnym – kontynuują swoje działania. Wszystkie zachęcają do podejmowania czynności w zainicjowanych już sprawach, co ma pozwolić na sprawniejsze ich rozpoznanie po ustaniu pandemii. Przede wszystkim przypominają, że dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną odbywa się bez ograniczeń, a ze względów prawnych ochrony własności intelektualnej nie należy przekładać na „lepsze czasy”. 1 maja warto zwrócić uwagę na terminy wpływające na organizację pracy urzędów w najbliższych tygodniach.

Urząd Patentowy RP

Na mocy art. 15 zzr i 15 zzs ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg wskazanych w nich terminów materialnych i procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, przy czym czynności dokonane w ww. okresie pozostają skuteczne. W praktyce UPRP regulacje te wiążą się m.in. z terminem na:

· uzupełnienie zgłoszenia,
· przekształcenie zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy,
· wniesienie sprzeciwu wobec udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy,
· zawarcie ugody w postępowaniu sprzeciwowym wobec zgłoszenia znaku towarowego
· złożenie wniosku o przywrócenie terminu,
· złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
· wniesienie skargi do sądu administracyjnego,
· uiszczenie opłaty okresowej

Zmiany w wskazanym zakresie może jednak przynieść tzw. tarcza 3.0, która przewiduje uchylenie dwóch w.w. przepisów. Nowelizacja ustawy jest obecnie na etapie prac senackich.

Ponadto, od 8 marca do 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na:
· wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego,
· złożenie  tłumaczenia patentu europejskiego na język polski,
· złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Czynności podejmowane w tym okresie będą ważne. Terminy zaczną biec na nowo od dnia 1 lipca 2020 r.

Urząd UE ds. Własności Intelektualnej

29 kwietnia 2020 r. terminy proceduralne, wynikające zarówno wprost z przepisów prawa, jak i ustalone przez urząd, zostały wydłużone po raz drugi. Zgodnie z decyzją Dyrektora wykonawczego EUIPO, terminy upływające między 1 maja a 17 maja, zostają przedłużone do 18 maja 2020 r. Przedłużeniem w szczególności objęte są terminy na:
· wniesienie sprzeciwu,
· uiszczenie opłaty za zgłoszenie,
· wniesienie odwołania lub pisma przedstawiającego jego uzasadnienie,
· odroczenie publikacji wzoru wspólnotowego.

Europejski Urząd Patentowy

O ponownym wydłużeniu terminów zdecydował również EPO. W świetle komunikatu z dnia 1 maja 2020 r. terminy upływające w dniu lub po 15 marca 2020 r. zostają wydłużone do 2 czerwca 2020 r.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące biegu terminów w postępowaniach przed urzędami ds. własności przemysłowej znajdują się na stronach: UPRP, EUIPOEPO.